نحوه استفاده از API برای راه اندازی سرویس

جهت استفاده از API وبسایت دیجی ارز کافی ست به سادگی از طریق پروتکل http یک درخواست به آدرس زیر ارسال نمایید:

https://digiarz.com/webservice/api/

در پاسخ به این درخواست یک JSON Object با مشخصات زیر دریافت خواهید کرد.

{
 "time":"28-04-2017 19:46:02",
 "BTC":{
  "name":"Bitcoin",
  "rates":{
    "TMN":{
     "name":"Iranian Toman",
     "rate":4920541
    },
    "USD":{
     "name":"United States Dollars",
     "rate":"1307.6113"
    }
  }
 },
 "ETH":{
  "name":"Ethereum",
  "rates":{
    "TMN":{
     "name":"Iranian Toman",
     "rate":241762
    },
    "USD":{
     "name":"United States Dollars",
     "rate":"64.2472"
    }
  }
 },
 "ETC":{
  "name":"Ethereum classic",
  "rates":{
    "TMN":{
     "name":"Iranian Toman",
     "rate":17970
    },
    "USD":{
     "name":"United States Dollars",
     "rate":"4.77568"
    }
  }
 },
 "XMR":{
  "name":"Monero",
  "rates":{
    "TMN":{
     "name":"Iranian Toman",
     "rate":81711
    },
    "USD":{
     "name":"United States Dollars",
     "rate":"21.7144"
    }
  }
 },
 "XRP":{
  "name":"Ripple",
  "rates":{
    "TMN":{
     "name":"Iranian Toman",
     "rate":161
    },
    "USD":{
     "name":"United States Dollars",
     "rate":"0.0428628"
    }
  }
 },
 "ZEC":{
  "name":"Z-cash",
  "rates":{
    "TMN":{
     "name":"Iranian Toman",
     "rate":306046
    },
    "USD":{
     "name":"United States Dollars",
     "rate":"81.3304"
    }
  }
 },
 "FCT":{
  "name":"Factom",
  "rates":{
    "TMN":{
     "name":"Iranian Toman",
     "rate":28199
    },
    "USD":{
     "name":"United States Dollars",
     "rate":"7.49383"
    }
  }
 },
 "LTC":{
  "name":"Litecoin",
  "rates":{
    "TMN":{
     "name":"Iranian Toman",
     "rate":55166
    },
    "USD":{
     "name":"United States Dollars",
     "rate":"14.6602"
    }
  }
 },
 "DOGE":{
  "name":"Dogecoin",
  "rates":{
    "TMN":{
     "name":"Iranian Toman",
     "rate":2
    },
    "USD":{
     "name":"United States Dollars",
     "rate":"0.000696417"
    }
  }
 },
 "DASH":{
  "name":"Digital cash",
  "rates":{
    "TMN":{
     "name":"Iranian Toman",
     "rate":295935
    },
    "USD":{
     "name":"United States Dollars",
     "rate":"78.6435"
    }
  }
 }
}

همچنین می توانید در صورت تمایل تنها یکی از واحد های پولی موجود را با اضافه کردن درخواستی از طریق متد get برروی همین پروتکل (http) با قرار دادن نام اختصاری آن به متغیر c تنها اطلاعات مربوط به آن واحد را دریافت نمایید، در مثال زیر درخواست دریافت اطلاعات مربوط به بیتکون به سیستم ارسال می گردد:

https://digiarz.com/webservice/api/?c=btc

در پاسخ به این درخواست سیستم JSON Object با مشخصات زیر دریافت خواهید کرد.

{
 "time":"28-04-2017 19:46:02",
 "BTC":{
  "name":"Bitcoin",
  "rates":{
    "TMN":{
     "name":"Iranian Toman",
     "rate":4920541
    },
    "USD":{
     "name":"United States Dollars",
     "rate":"1307.6113"
    }
  }
 }
}